Mange bedrifter opplever sterkere og sterkere konkurranse og press på marginer. Uten systematisk kontinuerlig forbedring vil man bli hengende etter.

De aller fleste virksomheter driver en eller annen form for forbedringsprosess, og generelt forbedrer virksomheter seg med 0,6% pr. måned. Det nytter ikke med hvileskjær…

Toyota er en av verdens mest innovative og mest effektive bilprodusenter og har passert mange av sine konkurrenter – ikke minst i lønnsomhet. Vestlige bedrifter har kopiert og videreutviklet tenkningen og systemet – og i dag kaller vi denne forretningsfilosofien, systemet og metodikken for LEAN. En god del større virksomheter har tatt i bruk LEAN i løpet av de siste 30 årene. LEAN er mindre utbredt i Skandinavia enn ellers i Europa og Amerika, og enda mindre kjent i Norge. (kilde: SINTEF)

InErgeo samarbeider med LEANMAP i Sveits for å dra nytte av den omfattende kunnskap om LEAN som løpende utvikles i Europa, Amerika og Asia.

 • Fokus på verdiskapning
 • Fjerne sløsing og rot
 • Fokus på kunden
 • Fjerne flaskehalser
 • Fokus på kvalitet
 • Raskere problemløsning
 • Fokus på flyteffektivitet
 • Raskere omstilling
 • Fokus på HMS

Sammen med ledelsen lager vi en LEAN analyse for virksomheten, med fokus på de 20 viktigste områdene. Ofte kan man allerede her se forbedringspotensialer. Vi har et langsiktig perspektiv, men vil samtidig hente ut de kortsiktige gevinstene raskt. Dette gjøres i tett samspill med de ansatte og driftsledelsen. For å komme målrettet videre, må man vite hvor man er og hvor man skal.

For å kunne måle forbedringen, benytter vi LEANMAP’s produksjons eller kontoranalysemetodikk som analyserer 20 faktorer ved virksomheten. Denne beskriver hvor man er og gir føringer for hva man må gjøre for å forbedre seg. Man klarer normalt å forbedre seg med 0,4-0,5 poeng pr. år. ”Kan du ikke måle det, kan du ikke forbedre det”. Se: http://www.leanmap.com/benchmarking/

Virksomheter som har tatt i bruk LEAN har målt forbedringer på 20-40% i begynnelsen. Etterhvert som man blir flinkere går det litt saktere, men mange bedrifter fortsetter med 10-15% forbedring hvert år - selv etter mange år med aktivt forbedringsarbeid. Og reisen tar heldigvis aldri slutt.

 

Amateurs work until they get it right. Professionals work until they can't get it wrong.

– Author Unknown

 

Passer LEAN for alle?

Ja, LEAN fungerer i alle virksomheter, store og små, både servicebransjer, produksjonsbedrifter, industri, kompetansebedrifter og selvsagt i offentlig sektor. LEAN dreier seg om å skape en positiv endringskultur basert på involvering, trygghet og respekt - og med fokus på kunden, verdikjeden og verdiskapningen.

 

Lyst til å måle?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

InErgeo har bred kompetanse på HMSK, SHA og bærekraft-satsing. Ikke alle bedrifter er store nok til å dekke alle fagområder hele tiden. InErgeo kan dekke roller på miljø, kvalitet, HMS og bærekraft - samtidig som vi bidrar til intern kompetanseoppbygging. Disse rollene kan dekkes:

 • SHA-koordinator for byggherre
 • Lederkompetanse (Management for hire)
 • HMSK-rådgiver
 • Bærekraftsrådgiver
 • Prosjektledelse av miljøprosjekt, miljøsanering og byggeprosjekt.
 • Lede utviklingsprosjekter eller innkjøpsprosjekter
 • Lede FoU-tiltak som f.eks skattefunnsøknader, Enova-tiltak og Miljøteknologiprosjekter
 • Kriseledelse ved alvorlige situasjoner på miljøområdet.

 

InErgeo kan bistå med prosjektplanlegging, utredninger, myndighetskontakt, søknader og interne forbedringsprosesser for gjenvinningsvirksomheter. Vi kan evaluere og forbedre avfallshåndteringen i industribedrifter, eiendomsvirksomheter og offentlige virksomheter. Vi bistår som rådgiver på ISO 9001, 14001 og 45001 og som revisjonsleder på internrevisjoner.

 • Vurdering, etablering og forbedring av kildesorteringsløsninger i offentlige bygg, næringsbygg, bygg, anlegg og produksjon
 • Vurdering, etablering og forbedring av gjenvinningsanlegg
 • Forbedring av internkontroll og kvalitetssystemer i avfalls- og gjenvinningbransjen
 • LEAN waste management
 • Risikovurderinger
 • Miljøstrategi
 • Myndighetskontakt
 • Miljøforurensing og avvikssituasjoner
 • Lage plan for avfallshåndtering ved nedleggelse/konkurs
 • Vurderinger av lov- og regelverk
 • Vurdering og håndtering av Farlig avfall
 • Elektronisk deklarering av farlig avfall (som konsulent)
 • Analyser av avfall
 • Anbud, innkjøp og anskaffelser
 • Rådgivende ingeniør Miljø (RIM)
 • Miljøfyrtårn sertifisering av gjenvinningsvirksomheter
 • Kurs og opplæring innen avfall og gjenvinning

Vi har lang erfaring med HMS og ledelsessystemer for miljø, arbeidsmiljø og risikovurderinger. Vi fokuserer på å bruke risikovurderinger for å forebygge ulykker og uønskete hendelser, slik at ledelsessystemet er aktivt og levende i virksomheten.

Vi bistår byggherrer med oppfyllelse av krav i byggherreforskriften og kan utføre rollen som byggherrens rådgiver/SHA-koordinator - eller koordinerende for prosjektering/koordinerende for utførelse.

Vi bistår med oppdatering av risikovurderinger og risikokartlegging i virksomheter innen f.eks  bygg, eiendom,  handel, avfallshåndtering, gjenvinning og transport.

 

 • Digitalisering  og oppdatering av HMS/IK systemer
 • Generelle risikovurderinger
 • Miljørisikovurderinger
 • Rutiner og prosedyrer

Miljøfyrtårnsertifisering er det mest utbredte sertifiseringsmodellen for miljøledelse i Norge, med over 10.000 sertifiserte virksomheter. Stadig flere større virksomheter benytter Hovedkontor-modellen – som fordeler ansvaret mellom et hovedkontor og de underliggende enhetene. Dette sparer tid og ressurser – og flere større virksomheter benytter modellen – kommuner, kjeder, kjøpesentre, etc.

Miljøfyrtårnsertifisering er viktig for:

 • Virksomheter som jobber for offentlig sektor eller andre miljøfyrtårnvirksomheter – og som vil stå sterkest i anbuds og tilbudskonkurranser.
 • Virksomheter som har en miljøprofil og vil dokumentere sine systemer
 • Virksomheter som er opptatt av kontinuerlig forbedring

Miljøfyrtårnsertifisering er en enklere prosess enn ISO 14001, og det er satt bransjekriterier som sikrer at miljøkravene er på et fornuftig nivå. En virksomhet må tilfredsstille felles kriterier, samt spesifikke bransjekriterier, skal iverksette tiltak for å nå målene og skal selvsagt sette høyere mål etter hvert. Sertifisering er å konkurrere med seg selv om å bli bedre.

Normal tid til en miljøfyrtårnprosess pr virksomhet er ca 2-6 mnd fram til sertifisering. Kostnaden for rådgivning og sertifisering, som utføres via Certnors tilknyttete sertifisører,  varierer med bransjekrav, antall ansatte, antall kriterier og antall lokasjoner. Arbeidsomfanget er også avhengig av hvor etablert bedriftens styringssystem er.

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning som er godkjent i EU. Et miljøfyrtårnsertifikat kan utstedes på engelsk og være dokumentasjon til europeiske samarbeidspartnere.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer: post@inergeo.com

Les mer her:https://www.miljofyrtarn.no

Ved å bli Miljøfyrtårnbedrift vil din virksomhet etablere gode styringsverktøy på miljøsiden og oppnå følgende:

 • Virksomheten fyller offentlig sektors innkjøpskrav på Miljø- og Arbeidsmiljøsiden. En konkurransefordel ved anbud.
 • Virksomheten oppfyller lovpålagte krav i forhold til arbeidsmiljø og HMS. Økt fokus på sikkerhet.
 • Kostnadsbesparelser pga mer bevisste innkjøp og mindre sløsing
 • Reduserte kostnader på avfallshåndtering og energi.
 • Årlig miljørapport og mulighet for benchmark mot virksomheter i samme bransje – virksomheten måler sin egen forbedring og får vite hvordan man ligger an i bransjen. Miljørapporten har Key Performance indicators på de 8 viktige områdene: Systemkrav (HMS), Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Avfall, Utslipp til vann, Transport og Estetikk.