Mange bedrifter opplever sterkere og sterkere konkurranse og press på marginer. Bedrifter hos våre handelspartnere har vesentlig lavere lønnskostnader enn norske bedrifter. God utnyttelse av tilgjengelig tid er meget viktig.

De aller fleste virksomheter driver en eller annen form for forbedringsprosess, og generelt forbedrer virksomheter seg med 0,6% pr. måned. Det nytter ikke med hvileskjær…

Toyota er en av verdens mest innovative og mest effektive bilprodusenter og har passert mange av sine konkurrenter – ikke minst i lønnsomhet. Vestlige bedrifter har kopiert og videreutviklet tenkningen og systemet – og i dag kaller vi denne forretningsfilosofien, systemet og metodikken for LEAN. En god del større virksomheter har tatt i bruk LEAN i løpet av de siste 20 årene. LEAN mindre utbredt i Skandinavia enn ellers i Europa og Amerika, og enda mindre kjent i Norge. (kilde: SINTEF)

InErgeo samarbeider med LEANMAP i Sveits for å dra nytte av den omfattende kunnskap om LEAN som løpende utvikles i Europa, Amerika og Asia.

 • Fokus på verdiskapning
 • Fjerne sløsing og rot
 • Fokus på kunden
 • Fjerne flaskehalser
 • Fokus på kvalitet
 • Raskere problemløsning
 • Fokus på flyteffektivitet
 • Raskere omstilling
 • Fokus på HMS

Sammen med ledelsen lager vi en LEAN analyse for virksomheten, med fokus på de 20 viktigste områdene. Ofte kan man allerede her se forbedringspotensialer. Vi har et langsiktig perspektiv, men vil samtidig hente ut de kortsiktige gevinstene raskt. Dette gjøres i tett samspill med de ansatte og driftsledelsen. For å komme målrettet videre, må man vite hvor man er og hvor man skal.

For å kunne måle forbedringen, benytter vi LEANMAP’s produksjons eller kontoranalysemetodikk som analyserer 20 faktorer ved virksomheten. Denne beskriver hvor man er og gir føringer for hva man må gjøre for å forbedre seg. Man klarer normalt å forbedre seg med 0,4-0,5 poeng pr. år. ”Kan du ikke måle det, kan du ikke forbedre det”. Se: http://www.leanmap.com/benchmarking/

Virksomheter som har tatt i bruk LEAN har målt forbedringer på 20-40% i begynnelsen. Etterhvert som man blir flinkere går det litt saktere, men mange bedrifter fortsetter med 10-15% forbedring hvert år - selv etter mange år med aktivt forbedringsarbeid. Og reisen tar heldigvis aldri slutt.

 

Amateurs work until they get it right. Professionals work until they can't get it wrong.

– Author Unknown

 

Passer LEAN for alle?

Ja, LEAN fungerer i alle virksomheter, store og små, både servicebransjer, produksjonsbedrifter, industri, kompetansebedrifter og selvsagt i offentlig sektor. LEAN dreier seg om å skape en positiv endringskultur basert på involvering, trygghet og respekt - og med fokus på kunden, verdikjeden og verdiskapningen.

 

Lyst til å måle?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

InErgeo kan støtte med coaching til leder/lederteam i forbindelse med HR, forretningsutvikling, implementering av LEAN, forbedring av HMS og miljøstyringssystemer, starte innovasjonsprosjekter og gjennomføring av innkjøp og anskaffelser. Vi bistår med søknader til offentlige myndigheter som for eksempel Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Norway Grants.

 • Lederkompetanse (Management for hire)
 • Snuoperasjoner
 • Prosjektledelse av Start-ups eller omstillingsprosjekt
 • Lede utviklingsprosjekter eller innkjøpsprosjekter
 • Lede FoU-tiltak som f.eks skattefunnsøknader, IFU-kontrakter og Miljøteknologiprosjekter
 • Kriseledelse ved alvorlige situasjoner

 

InErgeo kan bistå med prosjektplanlegging, utredninger, myndighetskontakt, søknader og interne forbedringsprosesser for gjenvinningsvirksomheter. Vi kan evaluere og forbedre avfallshåndteringen i industribedrifter, eiendomsvirksomheter og offentlige virksomheter.

 • Vurdering, etablering og forbedring av kildesorteringsløsninger i offentlige bygg, næringsbygg, bygg, anlegg og produksjon
 • Vurdering, etablering og forbedring av gjenvinningsanlegg
 • Forbedring av internkontroll og kvalitetssystemer i avfalls- og gjenvinningbransjen
 • LEAN waste management
 • Risikovurderinger
 • Miljøstrategi
 • Myndighetskontakt
 • Miljøforurensing og avvikssituasjoner
 • Lage plan for avfallshåndtering ved nedleggelse/konkurs
 • Vurderinger av lov- og regelverk
 • Vurdering og håndtering av Farlig avfall
 • Elektronisk deklarering av farlig avfall (som konsulent)
 • Analyser av avfall
 • Anbud, innkjøp og anskaffelser
 • Rådgivende ingeniør Miljø (RIM)
 • Miljøfyrtårn sertifisering av gjenvinningsvirksomheter
 • Kurs og opplæring innen avfall og gjenvinning

Vi har lang erfaring fra HMS og bistår gjerne med å bygge opp eller forbedre HMS/KS-systemer. Vi fokuserer på å bruke risikovurderinger for å forebygge ulykker og uønskete hendelser, slik at HMS-systemet er et aktivt og levende system i virksomheten.

Et HMS-system må brukes og oppdateres – og da må rapporteringsrutiner være enkle og digitale.  Jo flere ansatte og jo flere lokasjoner man er på – jo viktigere er de digitale HMS-systemene. En perm med uleste, støvete papirer i hylla er ikke et HMS-system som fungerer.

Vi bruker gjerne termofotografering for å dokumentere feil, energitap, overoppheting eller andre risikoområder – slik at vi kan eliminere sløsing.

Kontakt oss gjerne om dere trenger oppdatering av HMS-systemet eller risikovurderingene.

 • Digitalisering  og oppdatering av HMS/IK systemer
 • Generelle risikovurderinger
 • Miljørisikovurderinger
 • Rutiner og prosedyrer

Miljøfyrtårnsertifisering er det mest utbredte sertifiseringsmodellen for miljøledelse i Norge, med over 5000 sertifiserte virksomheter – 5-6 ganger mer enn lignende ordninger. Stadig flere større virksomheter benytter Hovedkontor-modellen – som fordeler ansvaret mellom et hovedkontor og de underliggende enhetene. Dette sparer tid og ressurser – og flere større virksomheter benytter modellen – kommuner, kjeder, kjøpesentre, etc.

Miljøfyrtårnsertifisering er viktig for:

 • Virksomheter som jobber for offentlig sektor eller andre miljøfyrtårnvirksomheter – og som vil stå sterkest i anbuds og tilbudskonkurranser.
 • Virksomheter som har en miljøprofil og vil dokumentere sine systemer
 • Virksomheter som er opptatt av kontinuerlig forbedring

Miljøfyrtårnsertifisering er en enklere prosess enn ISO 14001, og det er satt bransjekriterier som sikrer at miljøkravene er på et minimumsnivå (ISO har ingen minimumskrav). En virksomhet må tilfredsstille felles kriterier, samt spesifikke bransjekriterier, og skal selvsagt sette høyere mål etter hvert. Sertifisering er å konkurrere med seg selv om å bli bedre.

Normal tid til en miljøfyrtårnprosess pr virksomhet er ca 2-6 mnd fram til sertifisering. Kostnaden for rådgivning og sertifisering, som utføres via kommunens tilknyttete sertifisører,  varierer med antall ansatte, antall kriterier og antall lokasjoner. Det er også avhengig av hvor etablert bedriftens styringssystem er.

Mange virksomheter har etablert sine styringssystemer på egen server, men stadig flere benytter skybaserte tjenester og app’er for avviksrapportering og forbedringstiltak. Vi tilbyr bevisst ikke slike tjenester, men kan gi råd om valg av dette.

Det er en pågående prosess for europeisk godkjenning av Miljøfyrtårnordningen. Når dette er på plass, vil Miljøfyrtårnvirksomheter kunne bruke Miljøfyrtårnsertifikatet i vesentlig større markeder.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer: post@inergeo.com

Les mer her:https://www.miljofyrtarn.no

Ved å bli Miljøfyrtårnbedrift vil din virksomhet etablere gode styringsverktøy på miljøsiden og oppnå følgende:

 • Virksomheten fyller offentlig sektors innkjøpskrav på Miljø- og Arbeidsmiljøsiden. En konkurransefordel ved anbud.
 • Virksomheten oppfyller lovpålagte krav i forhold til arbeidsmiljø og HMS. Økt fokus på sikkerhet.
 • Kostnadsbesparelser pga mer bevisste innkjøp og mindre sløsing
 • Reduserte kostnader på avfallshåndtering og energi.
 • Årlig miljørapport og mulighet for benchmark mot virksomheter i samme bransje – virksomheten måler sin egen forbedring og får vite hvordan man ligger an i bransjen. Miljørapporten har Key Performance indicators på de 8 viktige områdene: Systemkrav (HMS), Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Avfall, Utslipp til vann, Transport og Estetikk.

Implementering av LEAN

 • Opplæringen er bedriftsintern og tilpasses til den aktuelle virksomheten. Etter en grunnopplæring på 2 dager med praktiske øvelser, har vi fire dager med grundig gjennomgang og øvelser på de grunnleggende og viktigste selementene i LEAN. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Grunnleggende risikovurderinger

 • Kurset holdes ihht vår kursplan, men vi kan også holde bedriftsinterne kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Forebygging av brann i gjenvinningsbransjen

 • Kurset holdes sammen med NFFA på If Sikkerhetssenter i Hobøl. Opplæringen består av grunnleggende brannteori, varme arbeider, særlige risikoelementer i gjenvinningsbransjen og realistiske slokkeøvelser av typen ”Ikke gjør dette hjemme…” Erfarne brannmenn gir god veiledning i å takle branntilløp.

 

Grønn vekst – grønne mål

 • Workshop om hvordan man skal forberede og lede en virksomhet inn i en framtid der fokuset er ressursbesparelser. Vi kombinerer LEAN og miljø og får en lønnsom mix.

 

Dokumentert opplæring i håndtering av farlig avfall.

 • Bedriftsintern opplæring, der vi gjennomgår alle de viktige elementene rundt innsamling, mottak, håndtering, lagring og videresending av farlig avfall. Vi går også gjennom elektronisk deklarering farlig avfall.